Krav til valpeformidling

Krav til valpeformidling


Vedtatt av styret den 28. oktober 1998 – sist gang revidert 16. november 2016


Generell info:

Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb (NRRK) tilbyr rasens oppdrettere valpeformidling. Gjennom valpeformidling gis oppdretter muligheten til å annonsere planlagte paringer og valpekull i klubbens medlemsblad og på klubbens webside http://rhodesianridgeback.no/


Valpeformidlingen kan starte maksimalt 3 måneder før forventet løpetid, og varer i inntil 7 måneder. Dersom oppdretter ikke gir beskjed om annet, blir annonsen automatisk fjernet fra klubbens webside når kullet er fylt 9 uker. Ønsker oppdretter videre valpeformidling etter 9 ukers alder, skal kjønnsfordelingen på de gjenværende valpene oppgis i annonsen.


Oppdretter søker om valpeformidling ved å sende følgende opplysninger til avlskomiteen (mer info her)


Valpeformidlingens avgift fastsettes av styret i NRRK.


Brudd på Lover for NKK, Lover for Norsk Rhodesian Ridgeback klubb, samt klubbens retningslinjer og krav, kan medføre at valpeformidling avvises. Dette gjøres etter uttalelse fra klubbens avlskomite og begrunnet vedtak i styret.


Tilbud om valpeformidling gis kun når oppdretter oppfyller de krav som er nevnt under.

 

Oppdretter skal:


•gjøre seg kjent med NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett/Avelsstrategi, og følge de grunnleggende forutsetninger som er gitt i disse.

 

•gjøre seg kjent med rasens standard og forsøke etter beste evne å etterleve denne


•være medlem av Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb


•ha levert kullopplysnings-skjema for alle sine tidligere valpekull. Korrekt utfylt kullopplysnings-skjema skal sendes inn til klubbens avlskomite innen valpene er fylt 12 uker.


•sørge for at alle valpene i kullet får ormekur og leveres med helseattest fra veterinær


•sørge for at alle valpene blir sjekket for Dermoid Sinus (DS) så tidlig som mulig etter fødselen


•gi beskjed til valpeformidlingen:


- dersom paring ikke har funnet sted 3 måneder etter påbegynt valpeformidling.

- når paring har funnet sted, og om det ble naturlig paring eller inseminasjon.

- når valping har skjedd, hvor mange som er født og kjønnsfordeling.

- om tispen er gått tom.

- når samtlige valper er solgtAvlsdyr


Krav til tispen:


•Tispen skal være HD-røntget etter fylte 12 måneder, med resultat ”Fri for HD” Dersom hunden er registrert i NKK, skal resultatet være registrert i Dogweb


•Tispen skal være AD-røntget etter fylte 12 måneder, med resultat ”Fri for AD” Dersom hunden er registrert i NKK, skal resultatet være registrert i Dogweb


•Tispen skal ikke ha Dermoid Sinus (DS) eller være operert for DS


•Tispen kan fra før av ha maksimalt 30 registrerte valper


•Tispen skal ha oppnådd minst følgende premiering på offisiell utstilling: 2 x very good etter fylte 2 år, fra to forskjellige dommere


Krav til hannhunden:


•Hannhunden skal være HD-røntget etter fylte 12 måneder, med resultat ”Fri for HD” Dersom hunden er registrert i NKK, skal resultatet være registrert i Dogweb


•Hannhunden skal være AD-røntget etter fylte 12 måneder med resultat ”Fri for AD” Dersom hunden er registrert i NKK, skal resultatet være registrert i Dogweb


•Hannhunden skal ikke ha Dermoid Sinus (DS) eller være operert for DS


•Hannhunden kan fra før ha maksimalt 30 registrerte valper i Norge, de siste 5 årene


•Hannhunden skal ha oppnådd minst følgende premiering på offisiell utstilling: 2 x very good etter fylte 2 år, fra to forskjellige dommere
Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb anbefaler at:


•både tispen og hannhunden skal være fylt 30 mnd ved paring/inseminering. Dette fordi allergi/atopi er et kjent og økende helseproblem hos Rhodesian Ridgeback. Symptomer på atopi vil som oftest vise seg når hunden er mellom 6 måneder og 3 år. I tillegg modnes rasen sent mentalt.

•alle avlsdyr er mentaltestet

•oppdrettere av rasen gjør sitt ytterste for å gi alle valper et godt og langt liv

•oppdrettere av rasen tilbyr sine valpekjøpere medlemskap i NRRK, og videreformidler valpekjøpers interesse til klubben (se info om verving av valpekjøpere på klubbens hjemmeside)Søknad om dispensasjon fra Krav til valpeformidling


Det er mulig å søke om dispensasjon fra «Krav til valpeformidlig» Begrunnet søknad om dispensasjon sendes klubbens avlskomite minimum 3 måneder før planlagt tidspunkt for paring/inseminering. Svar på søknad besluttes i klubbens styre, etter uttalelse fra avlskomiteen i NRRK.


Utenlandske hannhunder kan fritas for krav om AD-røntgen, da dette ikke er vanlig i alle land. Dette gjelder også hannhunder født før 31.12.1998. Avlskomiteen vil i slike tilfeller gjøre en vurdering av hver enkelt søknad.


•Det er ikke mulig å søke om dispensasjon fra kravene til oppdretter.

•Det er ikke mulig å søke om dispensasjon fra kravet: Hannhunden/tispen skal ikke ha Dermoid Sinus (DS) eller være operert for DSEndringer


«Krav til valpeformidling» kan kun endres etter vedtak i styret.16. november 2016

Avlskomiteen i NRRK