Avlskomite

Avlskomiteen


Tillitsvalgte i avlskomiteen er
Anita Menkerud

Martina Halrynjo

Gunn Tove Espeland

Mona Hansen

Linda Wolden


Styrets kontakt er Marianne Dunseth Lund


Avlskomiteen (AK) i NRRK fungerer som styrets fagkomite og arbeidsorgan i rase - og avlsspørsmål. AK skal arbeide ut i fra NRRK's lover, vedtatte mål for avl og vedtak gjort på klubbens årsmøte og i styret. AK forholder seg også til NKKs «Etiske grunnregler for avl og oppdrett» og «Avlsstrategi». AK er et rådgivende organ, hver oppdretter er selv ansvarlig for sin avl. AK har likevel plikt til å melde fra til NKK om en oppdretter velger å operere utenfor NKKs «Etiske grunnregler for avl og oppdrett» Alle medlemmene i AK får tilbud om å delta på NKKs Avlsrådkurs.


Styret i NRRK er ansvarlig for å oppnevne AK. Oppnevningen skjer hvert år etter avholdt årsmøte. AK består av 3-6 tillitsvalgte, inklusive styrets representant. Det er ønskelig at de tillitsvalgte innehar ulik kompetanse og erfaring, for på denne måten å gi AK en brespektret kunnskap. Styrets representant har som oppgave å holde styret løpende oppdatert på de saker AK arbeider med.


AK har Skype-møter ca. en gang i mnd, unntatt i forbindelse med sommerferie. I tillegg kommuniseres det løpende via e-post, slik at eventuelle henvendelser ikke skal bli liggende lenge før avsender får tilbakemelding.


Gjennom et år arbeider AK med mange ulike saker. I tillegg til de arbeidsoppgaver som er satt i AKs mandat, arbeider AK fortløpende med henvendelser fra klubbens medlemmer og oppdrettere. I enkelte saker tar AK selv kontakt med oppdretter/medlem. Dette gjelder i de tilfeller der planlagt avl ikke innfrir «Krav til valpeformidling» eller kan anses som et mulig brudd på «NKK's etiske grunnregler for avl og oppdrett» Henvendelser til AK kan i mange tilfeller inneholde følsom informasjon, sakene blir derfor behandlet konfidensielt, og alle AKs tillitsvalgte er underlagt taushetsplikt. Mot slutten av hvert år lager AK en årsrapport som oversendes styret, årsrapporten publiseres i klubbens medlemsblad.


AK arrangerer hvert år en oppdretter-samling. Oppdretter-samlingen legges som regel til RR-dagene (BISS) hvis ikke annen dato er mer egnet. Målet med oppdretter-samlingen er blant annet å samle klubbens oppdrettere/medlemmer til diskusjon rundt viktige spørsmål angående rasens helse, mentalitet, avl og oppdrett, samt å informere om Aks arbeid. Oppdrettere og medlemmer inviteres til å komme med innspill som kan være med på å sette agenda for oppdretter-samlingene.


Ønsker du kontakt med avlskomiteen i NRRK, send en mail til:

kahm@rhodesianridgeback.no


E-postadressen er felles for AK, og sikrer at alle tillitsvalgte i AK leser din henvendelse og kan komme med innspill og nyttig informasjon. Svar på henvendelser blir utarbeidet i fellesskap, og må godkjennes av flertallet i AK. Søknader som omhandler dispensasjon fra «Krav til valpeformidling» behandles i AK, men det er styret i NRRK som tar den endelige avgjørelsen etter å ha lest uttalelse fra AK.