Aktivitetskomite

Aktivitetskomite


Leder: Anita Menkerud (velges av styret for 2 år om gangen)

Tove-Mette Brennhaug  (Styrets representant)

Susan Clayborough

Janicke Gunvaldsen

Gjertrud Hansen

Monica Nygård

Stina Jakobsen

Ann Helen Løvstuhagen

Sissel Rosenfeldt


Aktiviteter
Utkast til mandat for AK:

Aktivitetskomiteen, heretter kalt AK, bør bestå av 10 personer, hvorav en leder valgt av styret og en representant fra styret.

AKs arbeid skjer ut fra klubbens vedtekter, vedtatte retningslinjer og vedtak bestemt av klubbens årsmøte. Det bør avholdes minimum 8 møter pr år.

AK skal planlegge, arrangere og evaluere aktiviteter som ikke er en konkurrent til de lokale hundeklubbene, men som kan være nyttig, morsomme og lærerike, kanskje alle tre samtidig, for alle som er eller ønsker å være aktive med RR. Aktiviteter for medlemmene innenfor et bredt område, herunder minst et webbasert arrangement og et fysisk arrangement årlig dersom styret godkjenner budsjett for dette.

AK skal minimum planlegge, arrangere og evaluere en stor rasespesial, og helst en liten.

AK skal foreslå, og sørge for, dialog med stevneleder, dommer, ringsekretær og skriver til alle arrangement. Dommere skal godkjennes av styret før det signeres kontrakt. AK skal videre organisere at Ringsekretær og Dommer spiser middag sammen, på klubbens regning kvelden før arrangementet.

Det er styret som er hovedansvarlig for alle offisielle arrangement, og skal så langt det er mulig bistå under arrangementene.

AK skal aktivt fremme interesse for utstillinger og andre aktiviteter gjennom informasjon, resultater med mer på Facebook og web, for på denne måten å fremme et aktivt hundehold hos alle klubbens medlemmer

AK er ansvarlig for at det skrives aktivitetsrelaterte artikler til hvert medlemsblad, samt en årsberetning til styrets årsmøte.

AK skal bistå distriktsrepresentantene med å planlegge, organisere og gjennomføre lokale og sentrale aktiviteter for å fremme interessen for fellesaktiviteter.

Distriktskontaktene, som rapporterer til leder i aktivitetskomiteen, kan søke styret via AK, om støtte til å gjennomføre aktiviteter i egen regi, f.eks til instruktører eller andre kostnader, mot at aktiviteten tilbys til alle klubbens medlemmer via klubbens facebookside og nettside (via AK)

Aktivitetskomiteen er ansvarlig for at Ak eller styret bestiller nødvendige rosetter, medaljer, etc.

AK konstituerer seg selv utover ledervervet som velges av styret for 2 år om gangen.


Utkast til mandat for AK:

Aktivitetskomiteen, heretter kalt AK, bør bestå av 10 personer, hvorav en leder valgt av styret og en representant fra styret.

AKs arbeid skjer ut fra klubbens vedtekter, vedtatte retningslinjer og vedtak bestemt av klubbens årsmøte. Det bør avholdes minimum 8 møter pr år.

AK skal planlegge, arrangere og evaluere aktiviteter som ikke er en konkurrent til de lokale hundeklubbene, men som kan være nyttig, morsomme og lærerike, kanskje alle tre samtidig, for alle som er eller ønsker å være aktive med RR. Aktiviteter for medlemmene innenfor et bredt område, herunder minst et webbasert arrangement og et fysisk arrangement årlig dersom styret godkjenner budsjett for dette.

AK skal minimum planlegge, arrangere og evaluere en stor rasespesial, og helst en liten.

AK skal foreslå, og sørge for, dialog med stevneleder, dommer, ringsekretær og skriver til alle arrangement. Dommere skal godkjennes av styret før det signeres kontrakt. AK skal videre organisere at Ringsekretær og Dommer spiser middag sammen, på klubbens regning kvelden før arrangementet.

Det er styret som er hovedansvarlig for alle offisielle arrangement, og skal så langt det er mulig bistå under arrangementene.

AK skal aktivt fremme interesse for utstillinger og andre aktiviteter gjennom informasjon, resultater med mer på Facebook og web, for på denne måten å fremme et aktivt hundehold hos alle klubbens medlemmer

AK er ansvarlig for at det skrives aktivitetsrelaterte artikler til hvert medlemsblad, samt en årsberetning til styrets årsmøte.

AK skal bistå distriktsrepresentantene med å planlegge, organisere og gjennomføre lokale og sentrale aktiviteter for å fremme interessen for fellesaktiviteter.

Distriktskontaktene, som rapporterer til leder i aktivitetskomiteen, kan søke styret via AK, om støtte til å gjennomføre aktiviteter i egen regi, f.eks til instruktører eller andre kostnader, mot at aktiviteten tilbys til alle klubbens medlemmer via klubbens facebookside og nettside (via AK)

Aktivitetskomiteen er ansvarlig for at Ak eller styret bestiller nødvendige rosetter, medaljer, etc.

AK konstituerer seg selv utover ledervervet som velges av styret for 2 år om gangen.