KAHM

KAHM


Tillitsvalgte i KAHM


Leder : Hege Nordeng


Irene Skaret Sørensen

Gunn Tove Espeland

Mona Hansen

Linda Wolden


Styrets kontakt er Anita Menkerud


Komiteen for avl, helse og mentallitet (KAHM) i NRRK fungerer som styrets fagkomite og arbeidsorgan i rase - og avlsspørsmål. KAHM skal arbeide ut i fra NRRK's lover, vedtatte mål for avl og vedtak gjort på klubbens årsmøte og i styret. KAHM forholder seg også til NKKs «Etiske grunnregler for avl og oppdrett» og «Avlsstrategi». KAHM er et rådgivende organ, hver oppdretter er selv ansvarlig for sin avl. KAHM har likevel plikt til å melde fra til NKK om en oppdretter velger å operere utenfor NKKs «Etiske grunnregler for avl og oppdrett» Alle medlemmene i KAHM får tilbud om å delta på NKKs Avlsrådkurs.


Styret i NRRK er ansvarlig for å oppnevne KAHM. Oppnevningen skjer hvert år etter avholdt årsmøte. KAHM består av 3-6 tillitsvalgte, inklusive styrets representant. Det er ønskelig at de tillitsvalgte innehar ulik kompetanse og erfaring, for på denne måten å gi KAHM en brespektret kunnskap. Styrets representant har som oppgave å holde styret løpende oppdatert på de saker KAHM arbeider med.


KAHM har digitale nettmøter ca. en gang i mnd, unntatt i forbindelse med sommerferie. I tillegg kommuniseres det løpende via e-post, slik at eventuelle henvendelser ikke skal bli liggende lenge før avsender får tilbakemelding.


Gjennom et år arbeider KAHM med mange ulike saker. I tillegg til de arbeidsoppgaver som er satt i KAHMs mandat, arbeider KAHM fortløpende med henvendelser fra klubbens medlemmer og oppdrettere. I enkelte saker tar KAHM selv kontakt med oppdretter/medlem. Dette gjelder i de tilfeller der planlagt avl ikke innfrir «Krav til valpeformidling» eller kan anses som et mulig brudd på «NKK's etiske grunnregler for avl og oppdrett» Henvendelser til AK kan i mange tilfeller inneholde følsom informasjon, sakene blir derfor behandlet konfidensielt, og alle KAHMs tillitsvalgte er underlagt taushetsplikt. Mot slutten av hvert år lager KAHM en årsrapport som oversendes styret, årsrapporten publiseres i klubbens medlemsblad.


KAHM arrangerer hvert år en oppdretter-samling. Oppdretter-samlingen legges som regel til RR-dagene (BISS) hvis ikke annen dato er mer egnet. Målet med oppdretter-samlingen er blant annet å samle klubbens oppdrettere/medlemmer til diskusjon rundt viktige spørsmål angående rasens helse, mentalitet, avl og oppdrett, samt å informere om Aks arbeid. Oppdrettere og medlemmer inviteres til å komme med innspill som kan være med på å sette agenda for oppdretter-samlingene.


Ønsker du kontakt med avl, helse og mentalitetskomiteen i NRRK, send en mail til:

kahm@rhodesianridgeback.no


E-postadressen er felles for KAHM, og sikrer at alle tillitsvalgte i KAHM leser din henvendelse og kan komme med innspill og nyttig informasjon. Svar på henvendelser blir utarbeidet i fellesskap, og må godkjennes av flertallet i KAHM. Søknader som omhandler dispensasjon fra «Krav til valpeformidling» behandles i KAHM, men det er styret i NRRK som tar den endelige avgjørelsen etter å ha lest uttalelse fra KAHM.