Valgkomite

Valgkomité 2023-24

Leder:

Liv Sunniva Uglestad

Medlem:

Susan Clayborough

Medlem:

Sarah Sætveit

Varamedlem:

Torhild Magne

Arbeidsinstruks for Valgkomité

Valgkomiteens (VK) oppgave er å påse at det foreligger tilstrekkelig antall forslag til alle valg. Valgkomiteen skal ta imot og selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes. Alle forslag mottatt fra personer med gyldig medlemskap og innen fristens utløp, skal behandles, gyldig medlemskap må sjekkes av VK gjennom styret. VK skal sjekke at foreslått person er forespurt av forslagsstiller og foreslått person skal oppføres på stemmeseddelen til årsmøtet. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag fra medlemmer på tillitsvalgte i klubben sendes styret, slik at det kan sendes ut til medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet med frist etter klubbens lover(RRblad nr. 1 samme år). En representant fra valgkomiteen skal være til stede ved årsmøtet.

1. Oppnevning

Norsk Rhodesian Ridgeback klubb skal ha en valgkomitè bestående av en leder, to medlemmer og ett varamedlem, valgt av klubbens årsmøte i henhold til klubbens lover § 3-4.

2. Arbeidsoppgaver

Valgkomiteen skal forelegge hvert års årsmøte forslag til kandidater til de verv som er på valg:

• Leder

• Nestleder

• Styremedlemmer og varamedlemmer

• Leder ,2 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomite

• Revisor med varamann

• Andre verv det etter lovene eller årsmøtebeslutning tillegges valgkomiteen å fremme forslag på.

3. Arbeidsmåte - frister

Valgkomiteen igangsetter sitt arbeid ved å kontakte klubbens enkeltmedlemmer (via klubb blad, mail osv.) og organisasjonsledd (alle i sittende styre kontaktes for samtale, også de som ikke er på valg) og søker herved fremmet forslag, til egnede kandidater. I sine forslag skal valgkomiteen etterstrebe å sikre at kontinuiteten i NRRK`s arbeid sikres og at så dyktige tillitsvalgte som mulig foreslås. Etter utløpet av forslagsfristen(1. februar), søker valgkomiteen snarest å avslutte sitt arbeid gjennom å fremme sin innstilling i form av forslag til stemmeseddel. I stemmeseddelen inntas først de kandidater som er anbefalt av valgkomiteen. Dernest inntas innsendte forslag til kandidater som ikke har oppnådd valgkomiteens anbefaling. Valgkomiteen utarbeider en objektiv, kortfattet skriftlig presentasjon av alle foreslåtte kandidater, både de som er innstilt fra VK og de som er foreslått av medlemmer. Presentasjonen skal følge forslaget til stemmeseddelen. Valgkomiteens innstilling skal foreligge så snart som mulig etter 31.12. dog senest 1 uke før manus fristen til RR-bladet innkallingen skal trykkes i.

Ønsker du kontakt med valgkomiteen i NRRK, send en mail til:

valgkomite@rhodesianridgeback.no