Sykdom og helse

Sykdom og helse

På denne siden vil du finne informasjon om ulike sykdommer og helseutfordringer hos rasen.

 

Alle hunder uansett rase kan bli syke. Rhodesian Ridgeback regnes for å være en sunn rase, og er på ingen måte i faresonen for å utvikle helseproblemer som følge av eksteriøre overdrivelser. I tilfeller der det har vært registrert flere tilfeller av en sykdom enn det som kan anses som statistisk normalt, har raseklubben satt i gang tiltak for å begrense videre utbredelse av sykdommen (ved f.eks. gentesting). Raseklubbens oppgave er i første rekke å bidra med relevant informasjon, den enkelte oppdretter er selv ansvarlig for valg gjort i forbindelse med avl. Når det er sagt, lever de aller fleste Rhodesian Ridgeback et langt og sunt liv, uten alvorlige helseproblemer. I en helse og adferds undesøkelse gjort for rasen i 2015 svarte 90% av eierne at de var godt eller meget godt fornøyd med hundens helse.

 

HD/AD (hofte og albueleddsdysplasi)

Rhodesian Ridgeback bør HD- og AD-røntges. Raseklubben har siden midten av 1980-tallet vært en del av Norsk Kennel Klubb sitt program for hofteleddsrøntgen. Røntgenresultatene registreres i Dogweb (NKK’s online database) og er et svært viktig verktøy for avl på rasen. Oppdrettere av Rhodesian Ridgeback oppfordrer derfor alle sine valpekjøpere til å røntge hunden etter at den er fylt 12 mnd. I raseklubbens "Krav til valpeformidling" kan kun hunder som er røntget fri for HD (grad A og B) brukes i avl. Det er også krav om at alle hunder som skal brukes i avl, født etter 31.12.1998, skal være røntget fri for albueleddsdysplasi (grad 0). I overkant av 50% av hundene som registreres i Norge røntges for HD/AD, og størsteparten av hundene har resultat "fri". Raseklubben har som mål å øke andelen hunder røntget for HD/AD til 75% (RAS 2015). En like viktig grunn til å røntge hundens hofter og albuer er med tanke på hundens helse og livskvalitet. En hund som får påvist HD og/eller AD (middels eller sterk grad) kan få problemer av varierende grad. Det er derfor svært viktig at eier er klar over eventuelle leddproblem og kan sørge for at hunden får jevn og fornuftig mosjon, anbefalt fôr og/eller tilskudd samt for øvrig er i god kondisjon. (Mer info om HD/AD se egen side)

 

Dermoid Sinus (DS) 

DS er en medfødt defekt som blant annet forekommer hos raser med ridge på ryggen, deriblant Rhodesian Ridgeback. DS beskrives som en tynn streng  (sinus=åpning, fordypning, kanal") som ligger mellom hudens overflate og ryggmargen (dermoid=huden). Defekten oppstår i tidlig fosterstadium og innebærer at huden ikke lukkes fullstendig slik at en tynn hudstreng utvikles. Strengen inneholder celler av hud og hår, og faren for en alvorlig betennelse er stor. Oppdrettere av Rhodesian Ridgeback er forpliktet til å sjekke alle valper for DS, og raseklubben tilbyr hjelp fra erfarne DS-sjekkere hvis oppdretter selv ikke føler seg trygg på å sjekke valpene. En valp med DS kan opereres, og operasjonen skjer i de aller fleste tilfeller mens valpen ennå er hos oppdretter. DS kan også være av en så komplisert art at operasjon ikke anbefales.

 

Degenerativ Myelopati (DM)

DM er en autoimmun sykdom forårsaket av et spesifikt gen, det vil si at kroppens immunsystem angriper hundens egne organer. Sykdommen inntreffer sent i hundens liv, normalt mellom 8-10 år og symptomene er gradvis svekkelse av den motoriske funksjonen i bakbeina. Det er bekreftet svært få tilfeller av denne sykdommen hos Rhodesian Ridgeback i Norge. Derimot er sykdommen utbredt i USA, og den økende bruken av utenlandske avlsdyr har ført til at flere og flere oppdrettere velger å genteste sine avlsdyr, også i Norge. I kombinasjoner der avlsdyrene er testet, skal kombinasjonene være "fri+fri" eller fri+bærer" i henhold til "NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett".

 

Early Onset Adult Deafness (EOAD)

Dette er en form for døvhet som i de senere år er oppdaget hos Rhodesian Ridgeback. Symptomene er nedsatt hørsel som inntreffer gradvis etter åtte ukers alder, og ved ett års alder vil hunden være helt døv. Raseklubben startet i 2015 en kartlegging av EOAD, der et stort antall hunder ble tilbudt gratis gentest. Resultat av testingen fins på klubbens EOAD-liste. Listen er et viktig verktøy for oppdrettere av rasen, både i inn og utland. I kombinasjoner der avlsdyrene er testet, skal kombinasjonene være "fri+fri" eller fri+bærer" i henhold til "NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett". 

(Se mer om EOAD her)

 

Juvenil Myoklon Epilepsi (JME)

I 2015 ble det hos Rhodesian Ridgeback klassifisert en form for epilepsi med symptomer som var avvikende i forhold til "klassiske" epilepsisymptomer. Symptomene er preget av hyppige myoklone muskelrykninger, og vises vanligvis når hunden sover eller hviler. Syndromet ble kalt juvenil myoklonisk epilepsi (JME). I kombinasjoner der avlsdyrene er testet, skal kombinasjonene være "fri+fri" eller fri+bærer" i henhold til "NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett".

(Se egen side for mer informasjon om JME)

 

Andre helseproblemer hos Rhodesian Ridgeback

- Hudproblemer (allergi/atopi/eksem)

- Ørebetennelse


I henhold til "NKK's etiske grunnregler for avl og oppdrett" skal KUN klinisk friske hunder brukes i avl. Oppdrettere oppfordres til å ikke gjøre kombinasjoner der samme helseutfordriger er kjent i nær slekt til både mor og far.


Annet

90% av tispene i klubbens helse og atferdsundesøkelse fra 2015 oppgir at tispene har innbilt svangerskap. Innbilt svangerskap er ikke et helseproblem, men i noen tilfeller preger dette tispas mentale framtoning, og kan oppleves som en utfordring for både tispen selv og eier.

(Kilde: Helse og atferdsundesøkelsen for Rhodesian Ridgeback 2015)

 

Ved spørsmål, ta kontakt med komiteen for avl, helse og mentalitet i NRRK: kahm@rhodesianridgeback.no